THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 4, 14/11/2018
Hotline: 0988003355

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền của Bộ

Đảng ủy Bộ TN&MT vừa có văn bản chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Bộ TN&MT.

Văn bản nêu rõ, thời gian qua công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể trực thuộc Bộ quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phàn nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, việc thông tin, tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ còn yếu, nhất là nội dung về chính sách, pháp luật trong Ngành TN&MT; những nội dung mới trong việc tổ chức thực hiện Luật BVMT năm 2014, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015… Công tác tuyên truyền về những gương điển hình tiên tiến của Bộ, của Ngành còn nhiều hạn chế...

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ yêu cầu bí thư các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các đoàn thể trực thuộc Bộ thực hiện tốt một số nội dung sau:

Khi chuẩn bị ban hành các văn bản, chính sách mới về TN&MT, giao Vụ Pháp chế Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, các đơn vị trực thuộc Bộ, mời các cơ quan thông tấn, báo chí đến làm việc để cung cấp thông tin về: Nội dung các văn bản mới ban hành, nhóm đối tượng liên quan trực tiếp thực hiện văn bản; văn bản mới điều chỉnh, tháo gỡ những khó khăn gì trong thực tiễn để quản lý hiệu quả tài nguyên, BVMT, phục vụ phát triển bền vững.

Chủ động nắm bắt tình hình, dự báo những vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị khi tổ chức thực hiện có thể phát sinh trong dư luận xã hội, nhất là các nội dung về cấp các loại giấy phép về môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ... để đề xuất nội dung thông tin, tuyên truyền, đồng thời phát hiện những tấm gương, những điển hình tiên tiến (tập thể và cá nhân) trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị, gửi báo cáo Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ (qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể).

Khi báo chí nêu những nội dung về thiếu sót, khuyết điểm có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực quản lý của Bộ, thủ trưởng đơn vị có liên quan chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ để kịp thời xử lý, đồng thời đề xuất nội dung trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí.

Giao Thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Vụ Pháp chế, Báo TN&MT và thủ trưởng các đơn vị có liên quan định hướng, thống nhất nội dung thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí.

Giao thủ trưởng các đoàn thể trực thuộc bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ và của các đơn vị trực thuộc Bộ bằng các hình thức thích hợp phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị và trong nhân dân nội dung mà dư luận xã hội quan tâm.

Giao Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ căn cứ vào tình hình thực tiễn, những vấn đề mới phát sinh trong dư luận có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực quản lý của Bộ chủ động đề xuất, tổ chức họp báo (không chờ đến kỳ họp báo) để thông tin, tuyên truyền những nội dung mà dư luận xã hội quan tâm.

Báo TN&MT mở chuyên mục giới thiệu những điểm mới trong chính sách, pháp luật về TN&MT để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong Bộ, trong Ngành TN&MT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự lan tỏa rộng rãi “lấy cái đẹp” “dẹp cái xấu” trong dư luận xã hội.

NGUYÊN KHÔI