THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 7, 28/05/2022
Hotline: 0988003355

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Quảng Trị

Để phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, UBND tỉnh Quảng Trị đã rà soát, đánh giá kế hoạch SDĐ (KHSDĐ) 5 năm kỳ đầu (2011-2015), điều chỉnh quy hoạch SDĐ (QHSDĐ) của tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ 5 năm kỳ cuối (2016-2020).

Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Quảng Trị là tỉnh có điều kiện tự nhiên có tính đặc thù, phức tạp, do vậy, UBND tỉnh xác định, cần nhanh chóng hoàn thiện QH, KHSDĐ giúp tăng cường hiệu lực và hiệu quả QLNN về đất đai, bảo đảm khai thác tốt tiềm năng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN; đáp ứng cơ bản nhu cầu đất để đẩy mạnh CNH-HĐH và phát triển đô thị.

Theo báo cáo 5 năm triển khai KHSDĐ kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Quảng Trị đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 12/11/2014, trên cơ sở hướng dẫn của Luật Đất đai năm 2003 cho thấy, QH,KH SDĐ của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trong việc phân bổ quỹ đất cho các mục đích sử dụng, phù hợp với định hướng phát triển không gian về lâu dài, đồng thời đáp ứng nhu cầu, phù hợp các chỉ tiêu SDĐ của các ngành, các địa phương... Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu không còn phù hợp với quy định mới của Luật Đất đai năm 2013. Mặt khác, qua 5 năm thực hiện quy hoạch đã nảy sinh một số vấn đề bất cập cần phải xử lý, như: Phát sinh một số công trình, dự án do quá trình kêu gọi, xúc tiến đầu tư; một số chiến lược về phát triển KT-XH, QP-AN trên địa bàn tỉnh có thay đổi; điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016.

Để phát huy hiệu quả quỹ đất, phục vụ phát triển KT-XH, trong giai đoạn 2016-2020 UBND tỉnh Quảng Trị đã rà soát QHSDĐ đến năm 2020 với các yêu cầu cụ thể, là:

Đánh giá tình hình 5 năm thực hiện QHSDĐ kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh, trên cơ sở đó nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch SDĐ cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển KT-XH và xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020. Tạo cơ sở pháp lý và khoa học cho việc phê duyệt KHSDĐ hằng năm; làm căn cứ để kêu gọi, xúc tiến đầu tư, tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất SDĐ đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả; từng bước ổn định tình hình quản lý và SDĐ. Khoanh định, phân bố các chỉ tiêu SDĐ cho các ngành, các cấp bảo đảm không bị chồng chéo trong quá trình sử dụng.

Các nhu cầu SDĐ được tính toán chi tiết đến từng công trình, từng địa phương, đồng thời được phân kỳ kế hoạch thực hiện cụ thể đến từng năm của giai đoạn, phù hợp với mục tiêu phát triển cụ thể trong giai đoạn. Bảo đảm mối quan hệ hài hòa giữa khai thác và SDĐ để phát triển KT-XH với SDĐ bền vững và BVMT sinh thái. Đến nay, QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Trị đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII thông qua tại kỳ họp thứ 2, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/8/2016. Đối với Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 cấp huyện, UBND tỉnh, Sở TN&MT đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Hiện nay, UBND các huyện, thành phố, thị xã đang tổ chức triển khai thực hiện.

Cùng với việc điều chỉnh QHSDĐ, UBND tỉnh, Sở TN&MT cũng đã hướng dẫn UBND cấp huyện, các tổ chức có SDĐ thực hiện công tác đăng ký thực hiện các công trình, dự án để xây dựng KHSDĐ hằng năm cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt.

Có thể thấy, với việc hoàn thiện QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tại Quảng Trị sẽ giúp tăng cường hiệu lực và hiệu quả QLNN về đất đai, bảo đảm khai thác tốt tiềm năng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển KT-XH; bảo đảm SDĐ tiết kiệm và có hiệu quả.

LÊ VĂN ĐIỀU

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị