THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 7, 28/05/2022
Hotline: 0988003355

Phát triển nguồn nhân lực quản lý đất đai

Cụ thể, trong giai đoạn 2011 - 2015, Tổng cục đã tổ chức 8 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về đất đai và nghiệp vụ chuyên môn cho 416 lượt cán bộ của các đơn vị thuộc. Tổ chức 19 hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý đất đai cho 2.355 lượt cán bộ chuyên môn của các Sở TN&MT thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong năm 2017, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất đai đã mở 4 lớp đào tạo bồi dưỡng về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với 306 học viên tham dự. Trung tâm phối hợp với Công ty Hoàng Gia tổ chức thực hiện công tác điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, phối hợp với Cục Đăng ký đất đai và Cục Kinh tế và Phát triển Quỹ đất để xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hội nghị, dự kiến tháng 8 thực hiện.