THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 7, 28/05/2022
Hotline: 0988003355

Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý môi trường

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về BVMT và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/8/2017.

Ảnh minh họa

Mục tiêu cụ thể của Đề án nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT ở trung ương và địa phương theo hướng quản lý tập trung, thống nhất một đầu mối, có phân công, phân cấp hợp lý, cụ thể và rõ ràng;

Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ trung ương đến địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới, theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT có cơ cấu hợp lý;

Sắp xếp, bố trí lại số biên chế hiện có và bổ sung kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, đặc thù của các cơ quan BVMT ở trung ương và địa phương; Đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là cấp huyện, xã được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ môi trường, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học và các yêu cầu khác đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về BVMT; Điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT từ trung ương đến địa phương được bổ sung, tăng cường nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ BVMT trong tình hình mới.

Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, Đề án đưa ra năm nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính với 16 nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Đề án.  Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hết sức quan trọng để hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy về QLNN về BVMT từ trung ương đến địa phương trong thời gian tới.

MINH TRÍ