THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Chủ nhật, 29/05/2022
Hotline: 0988003355

Hơn 225 triệu USD Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh - nước sạch nông thôn

Trong đó, vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) 200 triệu USD; vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam 25,5 triệu USD. Nguồn vốn trên được phân bổ 187 triệu USD cho hợp phần cấp nước sạch nông thôn; 17 triệu USD thực hiện hợp phần vệ sinh nông thôn và 21 triệu USD dành xây dựng năng lực, truyền thông, giám sát, đánh giá thực hiện.