THÔNG BÁO: WEBSITE HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 3, 07/07/2020
Hotline: 0988003355

Công tác bảo vệ môi trường của FHS

Để làm hết trách nhiệm bảo vệ môi trường của mình, FHS đã lựa chọn thiết bị, công nghệ sản xuất và bảo vệ môi trường, theo đánh giá thực tế của các Công ty có danh tiếng trên thế giới về lĩnh vực môi trường (như Veolia nước Pháp và Atkins nước Anh), nhận định các thiết bị và công nghệ của FHS đều thuộc hạng tiên tiến. Hơn thế, trong giai đoạn thiết kế, FHS đã dẫn dắt ý tưởng về “Khu vườn sinh thái”, bên cạnh việc đảm bảo chất thải phù hợp quy chuẩn xả thải, còn mang hy vọng có thể kinh doanh dài lâu. Các phương án chi tiết về xử lý toàn bộ chất thải như sau:

  1. Xử lý nước thải

FHS đã xây dựng Trạm xử lý nước thải sinh hóa, công nghiệp và sinh hoạt. Đồng thời, theo sự chỉ đạo của Bộ TNMT cũng như ý kiến của các chuyên gia và nhà khoa học, FHS đã xây lắp bổ sung các hạng mục công trình cải thiện và nâng cấp BVMT, nhằm đảm bảo nước thải sau xử lý phù hợp quy định. Tại các Trạm xử lý nước thải và trạm quan trắc online trước khi xả biển cũng đều lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục (CWMS), các thiết bị thuộc hệ thống này đều do Châu Âu và Mỹ sản xuất, ngoài ra đã được các Đơn vị có chức năng của Việt Nam tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm, các thông số kiểm soát đều đã kết nối đồng bộ đến Sở TNMT. FHS cũng đã xây dựng hệ thống hồ sinh học (bao gồm hồ sự cố) để đảm bảo nhu cầu ứng phó sự cố khẩn cấp, đồng thời tiến hành tiếp tục xử lý lắng, phân giải nước thải đã đạt tiêu chuẩn sau xử lý. Hồ nuôi cá của hệ thống này sẽ nuôi những loài cá nhạy cảm với môi trường, đồng  thời xây dựng bể chỉ thị sinh học, để đảm bảo nước xả thải ra biển phù hợp tiêu chuẩn quy định. Ngoài ra, sau này sẽ tiến hành tái sử dụng nước thải sản xuất và nước mưa chảy tràn để giảm thiểu lãng phí nguồn tài nguyên.

  1. Xử lý khí thải

Những nhiên liệu cần cho quy trình sản xuất sẽ tận dụng tối đa nguồn khí đốt sạch (COG, BFG, LDG) sản sinh ra trong quá trình sản xuất của Luyện cốc, Lò cao, Lò chuyển, nguồn khí đốt thừa sẽ đưa đến Nhà máy điện để sản xuất hơi nước, phát điện, nhằm tận dụng tối đa nguồn năng lượng. Các dây chuyền sản xuất cũng đã lắp đặt các thiết bị xử lý khí thải, đồng thời tại ống khói đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục (CEMS), các thiết bị trong hệ thống này đều do Châu Âu và Mỹ sản xuất, được các đơn vị có chức năng Việt Nam tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm, các thông số kiểm soát đều đã kết nối đồng bộ đến Sở TNMT

  1. Xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

FHS đã xây dựng 16 kho lưu chứa chất thải tạm thời, các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại đều được phân loại và tạm chứa tại khu lưu chứa chất thải hợp lý, đồng thời hợp đồng với nhà thầu có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. Đối với các chất thải rắn có thể tái sử dụng sẽ tiến hành tài nguyên hóa theo quy định.